Informacje dla autorów

WSTĘPNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2014 odbędzie się w Krakowie w hotelu „QUBUS”, w terminie od 24 do 28 lutego 2014 roku.

Tytuł i streszczenie referatu lub prezentacji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza online.

Zgłoszony referat lub prezentacja zostanie opublikowana w materiałach Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2014 dopiero po uzyskaniu akceptacji Komitetu Organizacyjnego Szkoły;

Uczestnictwo w obradach Szkoły możliwe jest na ogólnych zasadach zawartych w Karcie Uczestnictwa SEP 2014 (pobierz Formularz zgłoszeniowy)

Szanownych Wykładowców zobowiązuje się do:

  • zgłoszenia referatu lub prezentacji online, wraz ze streszczeniem do 25.01.2014 r.
  • przesłania pełnego tekstu referatów lub prezentacji na adres szkola@min-pan.krakow.pl do 5.02.2014 r.
  • przesłania zgłoszonego wykładu (do 10 stron A-4) w formie zgodnej z wymaganiami edytorskimi (wg: „wskazowki_2014” i „formatka_2014”) celem przygotowania materiałów do publikacji. Należy dołączyć w języku angielskim: tytuł referatu, streszczenie oraz podpisy pod rysunkami i tabelami;
  • wygłoszenia wykładu trwającego nie dłużej niż 20 minut (możliwość wykorzystania rzutnika slajdów, rzutnika folii, TV+video oraz projektora komputerowego).

Prosimy o przygotowanie materiału do druku ściśle wg załączonych wskazówek edytorskich oraz przesłanie wykładu w wyznaczonym terminie.

Sesje tematyczne Szkoły 2014

1. W kierunku inteligentnej kopalni
2. Nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż
3. Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności branży górniczej w Polsce
4. Człowiek i środowisko
5. Metan, wentylacja i klimatyzacja
6. Informatyka w górnictwie
7. Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż
8. Transport i odstawa urobku
9. Geomatyka górnicza
10. Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
11. Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
12. Efektywna gospodarka energią w kopalniach podziemnych
13. Wykonywanie i utrzymanie wyrobisk
14. Drogi obniżenia kosztów wydobycia
15. Kontroling i zarządzanie kosztami w kopalniach
16. Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów, szybików.
17. Technika strzelnicza

 

 

Partners: