Główny Partner SEP

Program

Program XXXI SEP

Czytaj
Program XXXI SEP

biuletyn

Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

Czytaj
Biuletyn XXXI SEP - kwiecień 2022

biuletyn

XXXI SEP - styczeń 2022

Czytaj
XXXI SEP - styczeń 2022
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Bioróżnorodność szansą na zrównoważoną transformację regionów górniczych

Informacje

Data: Wtorek 12.04.2022

Godzina/Sala: 09:00 - 14:00 - H

Prowadzący: Artur Dyczko (IGSMiE PAN), Gabriela Woźniak (Uniwersytet Śląski)

Galeria zdjęć z sesji

Sesja ma na celu przedstawienie przyrodniczego, opartego o identyfikację naturalnych procesów, podejścia do zarządzania terenami poeksploatacyjnymi, np. zwałami skały płonnej. Tereny gromadzenia materiałów, ubocznych produktów wydobycia surowców mineralnych są lokowane w różnych fragmentach krajobrazów miejsko-przemysłowych.
Z perspektywy przyrody miejsca gromadzenia surowców mineralnych to oligotroficzne wyspy środowiskowe. Stanowią one ubogie lądowe, podmokłe i wodne siedliska, zapewniające unikalne warunki dla wzbogacenia różnorodności biologicznej w krajobrazie miejsko-przemysłowym. Wobec poważnego problemu, jakim jest przenawożenie (eutrofizacja) niemal wszystkich ekosystemów, obecność oligotroficznych, ubogich siedlisk mineralnych jest znaczącą wartością wspierającą funkcjonowanie mozaiki ekosystemów. Siedliska mineralne, takie jak zwały skały płonnej, to miejsca, w których dzika przyroda (grupy najlepiej zaadaptowanych organizmów) może się rozwijać i wspierać procesy i funkcjonowanie układów typu nowych ekosystemów (Novel Ecosystems sensu Hobbs i in. 2013).
Wykorzystanie najnowszej, interdyscyplinarnej wiedzy biogeochemicznej w procesie zarządzania terenami miejsko-przemysłowymi, pomoże w ustaleniu mechanizmów kierujących procesami przyrodniczymi w odtwarzanych spontanicznie ekosystemach (Novel Ecosystems) i funkcjonowaniu mozaiki ekosystemów (środowiskiem przyrodniczym). W Europie istnieje wiele po-eksploatacyjnych siedlisk mineralnych. Są one spontanicznie kolonizowane przez organizmy żywe, często w nowych nieznanych wcześnie układach (non-analogous species composition). W wyniku procesów naturalnych, w gęsto zaludnionych obszarach miejskich i przemysłowych powstają dynamiczne układy mozaiki ekosystemów i rozwijają się obszary dzikiej przyrody.
W związku z tym wiele oligotroficznych mineralnych siedlisk lądowych, podmokłych i wodnych powstałych w wyniku działalności człowieka, nie powinno być klasyfikowanych ze względu na procesy przyrodnicze i cechy mozaiki ekosystemów, jakie wnoszą one do funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Po identyfikacji rzeczywistych problemów, przekształceń i ograniczeń środowiska przyrodniczego Epoki Antropocenu zagadnienia te powinny być przedmiotem interesowania przyrodników, górników, ekonomistów, samorządowców i socjologów.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:20 Artur Dyczko - IGSMiE PAN, Gabriela Woźniak - University of Silesia Centra bioróżnorodności a „Zielona transformacja” regionów górniczych – powrót do korzeni video
9:20 - 9:40 Gabriela Woźniak, Łukasz Radosz - University of Silesia, Andrzej Jagodziński - Instytut Dendrologii PAN Procesy przyrodnicze przebiegają wokół nas video
9:40 - 10:00 Agnieszka Kompała-Bąba - University of Silesia Powstawanie ekosystemów w krajobrazach miejsko-przemysłowych video
10:00 - 10:20 Joanna Czarnecka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Biologicznych, Wikroria Hryń Bioróżnorodność, mity i fakty - znaczenie banku nasion video
10:20 - 10:40 Agnieszka Hutniczak - University of Silesia Różnorodność flory i roślinności terenów kolejowych w krajobrazie miejsko-przemysłowym
10:40 - 11:00 Sylwia Wierzcholska - UPWr Wrocław, Marcin Dyderski, Andrzej Jagodziński - Instytut Dendrologii PAN Mszaki – bracia mniejsi a bioróżnorodność terenów miejsko-przemysłowych video
11:00 - 11:20 Remigiusz Gałka Metody pomiarów potencjału przyrodniczego krajobrazów miejsko-przemysłowych
11:20 - 11:40 Paulina Rusinowska, Franco Magurno, Gabriela Woźniak - University of Silesia Siedliska powstające w związku z eksploatacją surowców mineralnych a centra różnorodności biologicznej
11:40 - 12:00 Gabriela Woźniak, Karolina Ryś - University of Silesia, Andrzej Jagodziński - Instytut Dendrologii PAN Potencjał procesów przyrodniczych w układach typu Novel Ecosystems w krajobrazach miejsko-przemysłowych video
12:00 - 12:20 Łukasz Nowak - SmallGIS Sp. z o.o., Gabriela Woźniak - University of Silesia Zielona i cyfrowa transformacja górnictwa – jakie informacje o środowisku przyrodniczym, (mozaice ekosystemów) możemy pozyskać na podstawie zobrazowań cyfrowych na przykładzie projektu Tango UŚ? video

Partnerzy: