Otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN w Krakowie

Otwarcie Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią IGSMiE PAN w Krakowie

25 października b.r. uroczyście otwarto Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią przy Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN) w Krakowie. Celem tego projektu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju nowoczesnej energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii) oraz pozyskiwania surowców w ramach koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Partnerami w projekcie są: Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A., Geotermia Mazowiecka S.A. oraz EGM S.A.

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Energią to inwestycja mająca służyć poszerzeniu horyzontów badawczych Instytutu oraz jego oferty dla biznesu. W rozwoju działalności pomogą posiadane, wyspecjalizowane zespoły badawcze, wykorzystujące specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia laboratoryjne pozyskane w zrealizowanym projekcie. W ramach działalności Centrum kontynuowane i rozwijane będą dotychczasowe tematy, dotyczące np. modelowania krajowych rynków surowców i energii czy też badań mających na celu rozwój kompleksowego wykorzystania energii i wód geotermalnych. Dzięki pozyskaniu urządzeń laboratoryjnych rozwijane będą badania w zakresie m.in. gospodarczego czy surowcowego wykorzystania odpadów przemysłowych, jak również wielokierunkowego wykorzystania biomasy. Rozbudowa wyposażenia Laboratorium Geofizyki Inżynierskiej pozwoli na dalsze poszerzenie spektrum badań geoinżynierskich, głównie metodami sejsmicznymi i georadarowymi. Z kolei utworzenie Laboratorium Modelowania Inżynierskiego pozwoli na dalszy rozwój modelowania procesów geologicznych i górniczych, modelowania procesów geotermalnych i systemów energetycznych w górotworze, czy też modelowania geoinżynierskiego, z zastosowaniem wielu specjalistycznych programów, zarówno dla celów badawczych, jak i potrzeb otoczenia gospodarczego, w tym spółek górniczych i energetycznych.

Więcej informacji o otwarciu Centrum znajdą Państwo na stronie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

https://min-pan.krakow.pl

30-10-2023 13:01

Partnerzy: