Główny Partner SEP

Program

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021

biuletyn

XXX SEP 2021

Czytaj
XXX SEP 2021
Partnerzy i sponsorzy:
Efekty współpracy z Ivision.pl
Partnerzy medialni

Metan w kontekście transformacji sektora węglowego cz. I (Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector part 1/2)

Informacje

Data: Poniedziałek 27.09.2021

Godzina/Sala: 14:00 - 19:00 - A

Prowadzący: Michał Drabik, Raymond Pilcher (Group of Experts on CMM, UNECE), Jacek Skiba (GIG)

ProwadzącyOpiekun: Jarosław Kulpa (IGSMiE PAN)

Galeria zdjęć z sesji

Agenda (EN)

Program sesji (PL)

 

Sektor węglowy znajduje się obecnie pod ogromną presją, aby przejść przez proces transformacji. Większość krajów rozwiniętych odchodzi od węgla. Wielu z nich albo już zaprzestało wydobycia, albo wyznaczyło termin, kiedy to nastąpi.

Presja na zamknięcie przemysłu węglowego jest bezpośrednio związana z emisjami, które on generuje. Podczas gdy CO2 jest głównym winowajcą, metan plasuje się tuż za jego plecami, zarówno pod względem skali emisji, które wraz z eksploatacją coraz to głębszych pokładów stale rosną, jak i rozpoznania problemu w świadomości społecznej. Emisje metanu zaczęły przyciągać uwagę zarówno ekspertów, którzy postrzegają je nie tylko jako zagrożenie, ale także jako szansę do podjęcia natychmiastowo skutecznych działań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych wydobycia węgla, jak i laików mających na względzie dobro planety.

Technologie wychwytywania i wykorzystywania metanu z kopalni węgla istnieją i dawno udowodniły swoja przydatność. Metody kontroli i monitorowania jego emisji stają się z kolei z roku na rok coraz lepsze, dostarczając naukowcom, ale także instytucjom kontrolnym i ustawodawcom danych, które wcześniej były niedostępne, bez współpracy ze strony branży. Taka sytuacja otwiera nowe możliwości przed organami ustawodawczymi i kontrolnymi.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie potencjalne regulacje prawne, nie mogą ignorować czy deprecjonować głosu przemysłu węglowego, ponieważ nie jest on jedynie gałęzią gospodarki w ujęciu statystyczno-ekonomicznym, ale składa się z ludzi, którzy go tworzą i od niego zależą. Dlatego też proces transformacji należy postrzegać wielopłaszczyznowo. Kwestie regulacji metanu, interes sektora węglowego, dobrobyt ludzi i przyszłość całych regionów są ze sobą ściśle powiązane i jako takie nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od siebie.

W tym kontekście, Międzynarodowe Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalni Węgla w Polsce, Grupa Ekspertów UNECE ds. Metanu z Kopalni Węgla oraz GMI przygotowały dwudniowe warsztaty pod tytułem Metan w kontekście transformacji sektora węglowego, które odbędą się w ramach XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Głównymi tematami wydarzenia będą:

 • Techniczne aspekty przechwytywania i wykorzystania CMMi AMM;
 • Kwestie emisji metanu z kopalń węgla, w tym:
  • Monitorowanie i wykrywanie emisji,
  • Techniczne możliwości przechwytywania i wykorzystania metanu z kopalń węgla,
  • Strategia metanowa UE i jej spodziewany wpływ na polskie górnictwo;
 • Zamykanie i zmiana przeznaczenia kopalń w kontekście sprawiedliwej transformacji.

Spotkanie z symultanicznym tłumaczeniem polsko-angielskim odbędzie się 27 i 28 września w hotelu Qubus w Krakowie.

_______________________________________________________________________________________

The coal sector is under substantial pressure to undergo a deep transformation. The majority of developed states are on a course for coal phaseout. Many of them have either already reached that goal or set the date for ending their coal mining activities.

The pressure to end coal extraction and use is directly linked with the emissions that it generates. While carbon dioxide is the main culprit, methane is rapidly gaining ground in importance, in terms of the scale of its emissions, which are rising as mining is forced go deeper in search of additional reserves. Awareness of the dangers of methane emission is also growing adding more pressure and expense to the coal industry. Coal related emissions have captured the attention of both experts who see them not only as a threat, but also as an opportunity for an immediate mitigation action, and lay people who are concerned with the wellbeing of the planet.

The technologies to capture and utilize coal mine methane exist and are proven on a commercial scale. The detection and monitoring methods are rapidly improving, providing scientists and government authorities with data that was previously unavailable unless it was reported by the industry itself. This changing situation opens new opportunities for regulators.

However, any new regulatory framework that is to be introduced must also take under consideration the voice of the industry, since coal mining cannot be simplified as being merely an economic activity, because most importantly, the industry comprises people and communities. Therefore, the transformation process has to be seen broadly. Regulation of methane, interests of the industry, wellbeing of people and the future of the whole regions are all closely intertwined and should be addressed as a whole.

In that context, the International Centre of Excellence on CMM in Poland, the UNECE Group of Experts on CMM, and GMI will hold a two-day-long workshop on Methane in the Context of the Transition of the Coal Sector that is to take place within the framework of the XXX School of Underground Mining.

The main focus of the event will be given to:

 • Technical aspects of capture and use of CMM and AMM;
 • Coal Mine Methane Emissions, including:
  • Monitoring and detection of methane emissions,
  • Technical possibilities for capture and use of methane from coal mines,
  • EU Methane Strategy and its impact on Polish mining;
 • Mine closure and repurposing in the context of just transition.

The meeting with simultaneous Polish-English interpretation will be held on 27-28 September in Qubus hotel in Cracow, Poland.

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
14:00 - 14:05 Michał Drabik - Grupa Ekspertów ds. CMM, UNECE Powitanie i sprawy organizacyjne video
14:05 - 14:25 Raymond Pilcher - Grupa Ekspertów ds. CMM, UNECE Wprowadzenie video
14:25 - 14:40 Piotr Kasza - ICE-CMM Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. CMM w Polsce video
14:40 - 14:55 Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza Wpływ metanu emitowanego z pokładów węgla na stan atmosfery video
14:55 - 15:10 Małgorzata Kasprzak - EMBER Dlaczego CMM wymaga natychmiastowej uwagi? video
15:10 - 15:25 Paweł Pikus - Ministerstwo Klimatu i Środowiska Polska Polityka Energetyczna 2040 – główne cele i założenia video
15:25 - 15:45 Przerwa kawowa
15:45 - 16:00 Manfredi Caltagirone - United Nations Environment Programme Prezentacja Międzynarodowego Obserwatorium Metanu (IMEO) video
16:00 - 16:15 Justyna Swolkień - Akademia Górniczo-Hutnicza Zastosowania pomiarów lotniczych do monitoringu i weryfikacji emisji metanu video
16:15 - 16:30 Łukasz Kroplewski - Grupa Ekspertów ds. CMM UNECE Nowe metody wykrywania emisji metanu i korzyści płynące z ich stosowania video
16:30 - 16:45 Michał Hetmański - Instrat Foundation Baza danych o kopalniach węglowych w Polsce - energy.instrat.pl video
16:45 - 17:00 Nikodem Szlązak - Akademia Górniczo-Hutnicza Rzeczywiste możliwości ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego zalegających na dużych głębokościach video
17:00 - 17:15 Janusz Jureczka - PIG-PIB, Michał Malczewski - PGNiG SA Otwór badawczy Orzesze-1 – nowe dane o występowaniu metanu z pokładów węgla w głębokich strukturach karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego video
17:15 - 17:30 Robert Hildebrandt - Główny Instytut Górnictwa, Dariusz Świerczyński - PROFILE Sp. z o.o. Technologia utylizacji metanu wentylacyjnego MARCO - doświadczenia z pracy instalacji pilotażowej w GIG Kopalni Doświadczalnej Barbara video
17:30 - 17:45 Malcolm McDowell - Directorate General for Energy (ENER), Komisja Europejska Prezentacja na temat Strategii Metanowej UE video
17:45 - 18:00 Brian Ricketts - EURACOAL Spodziewany wpływ Strategii EU na przemysł węglowy w Europie video
18:00 - 18:15 Artur Badylak - JSW SA Działania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w aspekcie europejskiej strategii redukcji emisji metanu video
18:15 - 19:00 Dyskusja Panelowa podsumowująca sesję oraz pytania i odpowiedzi video

Partnerzy: