Informacje dla autorów

WSTĘPNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013 odbędzie się w Krakowie w hotelu „QUBUS”, w terminie od 18 do 22 lutego 2013 roku.

Tytuł i streszczenie referatu lub prezentacji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza online:

Zgłoszony referat lub prezentacja zostanie opublikowana w materiałach Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013 na CD dopiero po uzyskaniu akceptacji Komitetu Organizacyjnego Szkoły;

Uczestnictwo w obradach Szkoły możliwe jest na ogólnych zasadach zawartych w Karcie Uczestnictwa SEP 2013 (pobierz Formularz zgłoszeniowy)

Szanownych Wykładowców zobowiązuje się do:

  • zgłoszenia referatu lub prezentacji online, wraz ze streszczeniem do 5.01.2013 r.
  • przesłania pełnego tekstu referatów lub prezentacji do 15.01.2013 r.
  • przesłania zgłoszonego wykładu (do 10 stron A-4) w formie zgodnej z wymaganiami edytorskimi (wg: „wskazowki_2013” i „formatka_2013”)  celem przygotowania materiałów do publikacji. Należy dołączyć w języku angielskim: tytuł referatu, streszczenie oraz podpisy pod rysunkami i tabelami;
  • wygłoszenia wykładu trwającego nie dłużej niż 20 minut (możliwość wykorzystania rzutnika slajdów, rzutnika folii, TV+video oraz projektora komputerowego).

Prosimy o przygotowanie materiału do druku ściśle wg załączonych wskazówek edytorskich oraz przesłanie wykładu w wyznaczonym terminie.

Sesje tematyczne Szkoły 2013

1. Sesja plenarna: Górnictwo wobec kryzysu – zagrożenia, strategia, taktyka działania
2. Techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
3. Nowe techniki i technologie w strategii działania KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
4. Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu wydobywczego
5. Transport i odstawa urobku
6. Monitoring, sterowanie i wizualizacja procesów podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi
7. Monitoring i wizualizacja procesu eksploatacji w górnictwie węgla kamiennego
8. Efektywna gospodarka środkami produkcji i energią w kopalni
9. Ekonomiczne aspekty działalności górniczej – kontroling i finansowanie przedsięwzięć górniczych
10. Informatyka w górnictwie
11. Geomatyka górnicza – praktyczne zastosowania
12. Zarządzanie bezpieczeństwem w kopalniach
13. Metan – narastające zagrożenie dla efektywnej eksploatacji węgla
14. Człowiek i środowisko – efektywna gospodarka odpadami
15. Utrzymanie wyrobisk przyścianowych – szanse obniżenia kosztów – obudowa kotwiowa

Całodniowe Warsztaty Szkoleniowe

- Modelowanie i harmonogramowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach górniczych
– Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów, szybików

 

Partnerzy: